Opłata planistyczna

  URZĄD MIEJSKI W GOLINIE        ul. Nowa 1 
PLANOWANIE PRZESTRZENNE I BUDOWNICWO
tel/fax (63) 241-80-95   wew. 249
 

POSTĘPOWANIE  ADMINISTRACYJNE  W  SPRAWIE  USTALENIA I POBIERANIA OPŁAT PLANISTYCZNYCH
Podstawa prawna: Ustawa  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2020r., poz. 293 ) oraz Ustawa  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r, poz. 65.)

1. Pobieranie opłat planistycznych

 

Urząd Miejski w Golinie uprzejmie informuje, że na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2020r. poz. 293), Burmistrz Gminy zobowiązany jest ustawowo do pobierania jednorazowej opłaty planistycznej będącej wynikiem wzrostu wartości nieruchomości powstałej w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmiany:

Art.36 ust.4 "Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta jest dochodem własnym gminy. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości (przy czym zbycie nieruchomości musi nastąpić przed upływem 5 lat od dnia wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "

 

Art.36 ust .4a "Opłaty, o której mowa w ust. 4, nie pobiera się w przypadku nieodpłatnego przeniesienia przez rolnika własności nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego na następcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2016 r. poz. 277) albo przepisów w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Renty strukturalne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wydanych na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich7) (Dz.U. z 2013 r. poz. 173, z 2015 r. poz. 349 oraz z 2016 r. poz. 337). W przypadku zbycia przez następcę nieruchomości przekazanych przez rolnika przepisy o opłacie, o której mowa w ust. 4, stosuje się odpowiednio.

 

 2. Procedura naliczania opłat planistycznych

 

Dla ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej) niezbędne jest zatem łączne wystąpienie trzech przesłanek, tj.:

·         wzrostu wartości nieruchomości w następstwie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź jego zmiany,

·         określenia w planie miejscowym bądź jego zmianie stawki procentowej wzrostu wartości nieruchomości, stanowiącej podstawę do ustalenia wysokości renty planistycznej,

·         zbycia nieruchomości przez dotychczasowego właściciela przed upływem 5 lat od daty wejścia w życie uchwalonego planu miejscowego bądź dokonanej w nim zmiany (przy czym pod pojęciem „zbycie

·         nieruchomości" należy rozumieć zarówno zbycie całej nieruchomości, jak i jej części, a także zbycie udziału w prawie własności nieruchomości).

 

Środki uzyskane z pobieranych opłat planuje się przeznaczyć na koszty związane z działalnością inwestycyjną gminy. Powyższe procedury pozwalają na intensywny rozwój gminy przy współdziałaniu władz samorządowych z mieszkańcami. Dochody te nie są obciążeniem podatkowym dla lokalnej społeczności, a jedynie ułamkową częścią od zysków, jakie uzyskują mieszkańcy dzięki wzrostowi wartości nieruchomości.

 
 
 
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 
Postępowanie prowadzone z urzędu

II. OPŁATY:
Wolne od opłaty skarbowej

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 
Ustalenie oplaty może nastąpić w terminie od 5 lat od daty wejścia w  życie uchwalonego planu lub zmian w planie. 
 
IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 
Stanowisko ds planowania przestrzennego i budownictwa
 
V. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: 
 

1. Uchwała Rady Miejskiej w Golinie o uchwaleniu lub zmianie miejscowego planu Zagospodarowania przestrzennego.
2. Akt notarialny sprzedaży nieruchomości objętej planem.
3. Zlecenie z urzędu wykonania operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości przed i po uchwaleniu planu w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.
4. Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia opłaty planistycznej.
5. Decyzja Burmistrza
.