Usuwanie drzew i krzewów

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

URZĄD MIEJSKI W GOLINIE       ul. Nowa 1 
 
tel/fax (63) 241-80-95   wew. 250

Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
Podstawa prawna: art. 83 ust.1 ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. – (Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 z późniejszymi zmianami) Ustawa o opłatach skarbowych z 16 listopada 2006 r.( Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z późniejszymi zmianami )

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew
  2. Zgoda właściciela w przypadku gdy zadrzewiony lub zakrzaczony teren jest dzierżawiony.
  3. Plan wyrębu drzew uzgodniony z wojewódzkim konserwatorem przyrody w przypadku gdy wnioskodawcą jest Zarząd Dróg.
  4. Uzgodnienie z regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska  w przypadku wycinki drzew lub krzewów w obszarze NATURA 2000.
II. OPŁATY:
Nie pobiera się
 
III. ODWOŁANIE:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie  za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Golinie, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.
 
IV. UWAGI
W przypadku braku danych we wniosku i wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do Urzędu w celu uzupełnienia.