Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

URZĄD MIEJSKI W GOLINIE      
ul. Nowa 1 
  tel (63) 241-80-95   wew. 243

Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Podstawa prawna: 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 
  • Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działaności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  • zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub wg. załączonego wzoru
  • dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi przeznaczonymi do świadczenia usług, którymi będą opróżniane zbiorniki i wykonywany transpport nieczystości ciekłych, w ilości odpowiedniej do sprawnego i systematycznego świadczenia usług
  • dokument potwierdzający posiadanie tyułu prawnego do dysponowaniaterenem, stanowiącym bazę transportową wyposażoną w zaplecze techniczno-biurowe
  • kserokopie dowodów rejestracyjnych środków transportu, które będą wykorzystywane do prowadzenia działaności objętej wnioskiem
  • dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewną
  • dodowy zapłaty opłaty skarbowej (dowodem jest również wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej)
II. OPŁATY:
107,00zł
 
III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
30 dni
 
IV. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Burmistrza Goliny w terminie 14 dni od dnia doręczenia.