Nałożenie obowiązku świadczeń osobistych

Świadczenia osobiste

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W GOLINIE ul. Nowa 1 
Referat ds. Wojskowych, Obronu Cywilnej, Obsługi OSP, Ochrony Informacji Niejawnych
tel. (063) 241-80-95 wew. 256

Nałożenie obowiazku świadczeń osobistych w czasie pokoju oraz przeznaczenie do wykonywania świadczeń rzeczowych w czasie pokoju oraz świadczeń osobistych lub rzeczowych w razie ogłoszenia mobilizacji lub wybuchu wojny
Podstawa prawna: Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. Nr 241 z 2004r.poz. 2416 z póxniejszymi zmianami), rozporządzenie RM z dnia 5 lutego 2002r. w sprawie świadczeń na rzecz obrony (Dz. U. Nr 18 z 2002r. poz. 168 z późniejszymi zmianami).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek uprawnionego organu o nałożenie obowiązku świadczeń osobistych oraz przeznaczenia nieruchomości lub rzeczy ruchomych na cele świadczeń rzeczowych w czasie pokoju oraz przeznaczenia do wykonania świadczeń osobistych i rzeczowych w razie ogłoszenia mobilizacji lub wybuchu wojny.
 
II. OPŁATY:
Nie pobiera się
 
III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
30 dni
 
IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Stanowisko ds. Wojskowych, Obrony Cywilnej, Obsługi OSP, Ochrony Informacji Niejawnych
 
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji o nałożeniu obowiązku wykonania świadczeń osobistych w czasie pokoju przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Burmistrza Goliny w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Od decyzji w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń osobistych w ramach funkcji kuriera i świadczeń rzeczowych w czasie pokoju oraz świadczeń osobistych i rzeczowych w razie ogłoszenia mobilizacji lub wybuchu wojny przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Burmistrza Goliny w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.