Świadczenia rekompensujące utracone zarobki żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe

Świadczenia rekompensujące

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W GOLINIE ul. Nowa 1 
Referat ds. Wojskowych, Obronu Cywilnej, Obsługi OSP, Ochrony Informacji Niejawnych
tel. (063) 241-80-95 wew. 256

Postępowanie w sprawie ustalenia i wypłacenia świadczenia rekompensującego utracone zarobki żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe
Podstawa prawna: Art. 119a ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2000r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 155 z późniejszymi zmianami)w sprawie szczegółowych zasad świadczenia pieniężnego żołnierzom odbywającym ćwiczenia wojskowe.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Wniosek o ustalenie i wypłacenie należnego świadczenia rekompensującego
  2. Zaświadczenie od dowódcy jednostki wojskowej o odbyciu przez żołnierza rezerwy ćwiczeń wojskowych
  3. Zaświadczenie o dochodach za ostatnie 3 miesiące pełnego miesięcznego wymiaru czasu pracy poprzedzające okres odbytych ćwiczeń wojskowych wydane przez:
    • naczelnika Urzędu Skarbowego - w stosunku do żołnierzy prowadzących działalność gospodarczą,
    • pracodawcę - w stosunku do żołnierzy będących pracownikami,
    • wójta, burmistrza lub prezydenta miasta - w stosunku do żołnierzy utrzymujących się wyłącznie z działalności rolnej
II. OPŁATY:
Nie pobiera się
 
III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
7 dni
 
IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Stanowisko ds. Wojskowych, Obrony Cywilnej, Obsługi OSP, Ochrony Informacji Niejawnych
 
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje
 
VI. UWAGI
Świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub dochód z prowadzonej działalności gospodarczej odbiera się osobiście w kasie Urzędu Miejskiego.