Uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

Jedyny żywiciel

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W GOLINIE ul. Nowa 1 
Referat ds. Wojskowych, Obronu Cywilnej, Obsługi OSP, Ochrony Informacji Niejawnych
tel. (063) 241-80-95 wew. 256

Uznanie żołnierza ( poborowego) za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny 
Podstawa prawna: Art. 127 i 128 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późniejszymi zmianami).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Podanie o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.
Załączniki (w zależności od sytuacji rodzinnej):
  • zaświadczenie o dochodach członków rodziny,
  • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkół,
  • zaświadczenie z Powiatowego Biura Pracy o zarejestrowaniu i wysokości pobieranego przez członków rodziny zasiłku (w przypadku osób bezrobotnych).
Do wglądu:
  • dowody osobiste zainteresowanych osób
  • dokumenty małżeństwa żołnierza (poborowego)
  • dokumenty urodzenia dziecka.
II. OPŁATY:
Nie pobiera się
 
III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
30 dni
 
IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Stanowisko ds. Wojskowych, Obrony Cywilnej, Obsługi OSP, Ochrony Informacji Niejawnych
 
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
VI. UWAGI:
Za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny może ubiegać się: żołnierz, który aktualnie odbywa służbę wojskową poborowy, który otrzymał kartę powołania do wojska, poborowy, odbywający służbę zastępczą. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w biurze prowadzącym sprawę.