Niedziela, 25 luty. Imieniny Wiktora i Cezarego.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, Edycja 2020

Cel projektu:

Celem Dziennego Domu Senior+ jest stworzenie warunków i możliwości dla aktywnego starzenia się przedstawicieli trzeciego wieku w zdrowiu oraz prowadzenia przez seniorów samodzielnego, niezależnego i satysfakcjonującego życia, nawet przy pewnych ograniczeniach funkcjonalnych. Utworzenie Dziennego Domu  Senior+  jest uzasadnione względami społecznymi oraz artykułowanymi potrzebami seniorów z terenu gminy Golina.

Zaplanowane działania:

1) Roboty remontowo-budowlane

2) Roboty instalacji elektryczne

3)  Roboty instalacji sanitarnych

4) Zakup i montaż wyposażenia

Realizator :

Gmina Golina

Termin realizacji: 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Uczestnicy Dziennego Domu Seniora:

20 nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+ , mieszkańców Goliny.

Adresatami zadania będą osoby bez względu na płeć, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, bez względu na wykształcenie, pełnosprawne i niepełnosprawne.

Liczba planowanych miejsc w placówce: 20 osób.

Efekty rzeczowe i rezultaty osiągnięte dzięki inwestycji:

- utworzenie 20 miejsc dla seniorów w wieku 60+ w dziennym domu seniorów w Golinie,

- przystosowanie pomieszczeń do potrzeb seniorów,

- zwiększenie zatrudnienia,

- korzyści dla rodzin seniorów we wspieraniu opieki nad osobami starszymi,

- korzyści dla seniorów: czas spędzony w gronie rówieśników, pozyskiwanie nowych umiejętności, eliminacja poczucia osamotnienia, - możliwość zachowania sprawności fizycznej i umysłowej,

- obniżenie kosztów utrzymania poprzez wykorzystanie wolnej powierzchni w budynku użyteczności publicznej,

- przystosowanie i wyposażenie 363,48 m2powierzchni budynku użyteczności publicznej i utworzenie Dziennego Domu Senior+.

Planowane działania:

W ramach działalności Dzienny Dom Senior+ będzie zapewniał ofertę usług dostosowaną do potrzeb i

możliwości seniorów w tym:

- socjalne – m.in. zapewnienie posiłku w formie cateringu,

- edukacyjne,

- kulturalno-oświatowe,

- aktywności ruchowej/kinezyterapii,

- sportowo-rekreacyjne,

- aktywizacji społecznej i międzypokoleniowej,

- terapii zajęciowej,

- działania prozdrowotne,

- inne dostosowane do potrzeb uczestników.