Niedziela, 25 luty. Imieniny Wiktora i Cezarego.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Od dnia 9 listopada gmina Golina rozpoczyna przyjmowanie wniosków na zakup węgla w cenie 2.000 zł za tonę.

W ramach zakupu preferencyjnego można będzie nabyć maksymalnie 3 tony węgla na sezon grzewczy 2022/2023. 1,5 tony węgla w terminie do 31 grudnia 2022 r. oraz taką samą ilość na kolejny złożony wniosek od 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r.

Zmieniły się zasady dotyczące limitów na preferencyjny zakup węgla. Limit 3 ton dla gospodarstwa domowego pierwotnie był rozłożony na dwie transze po 1,5 tony – jedna przypadała na czas do końca 2022 roku, kolejna miała być wykorzystana w 2023 roku. Teraz zakupy można zaplanować elastycznie. Niewykorzystany w 2022 r. limit na preferencyjny zakup węgla może zostać przeniesiony na 2023 rok. Osoby uprawnione do dokonania takiego zakupu nie muszą kupować węgla w maksymalnej ilości dostępnego limitu z obawy przed utratą prawa do takiego zakupu. Tak wynika z nowelizacji przepisów, która weszła w życie 3 grudnia 2022 r.

Do dokonania zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, tj. otrzymała dodatek węglowy lub ma pozytywnie rozpatrzony wniosek o ten dodatek i czeka obecnie na jego wypłatę lub spełnia przesłanki otrzymania dodatku węglowego, ale nie złożyła wniosku.

Prawa do zakupu nie będzie mieć wnioskodawca, ani żaden członek jego gospodarstwa domowego który kupił paliwo stałe na sezon grzewczy 2022–2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości, co najmniej takiej jak określona w rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych.

Wymogiem jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku i spełnienie określonych warunków. Samo złożenie wniosku nie uprawnia do zakupu węgla po cenach preferencyjnych. O wyniku weryfikacji i rozpatrzenia wniosku urząd będzie informował każdego wnioskodawcę zgodnie ze wskazaniem podanym we wniosku.

Wnioski należy składać osobiście do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golinie w godzinach pracy ośrodka lub drogą elektroniczną przez ePUAP. W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wnioski można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golinie Pl. Kazimierza Wlk. 10, wejście od strony Placu Kazimierza Wlk., w godzinach pracy ośrodka:
- osobiście lub za pomocą poczty,
- elektronicznie – przez ePUAP (wniosek powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnionym przez profil zaufany),

Uwaga:
Wcześniejsze zgłoszenia mieszkańców miały charakter rozeznania potrzeb i nie są jednoznaczne z możliwością zakupu węgla.
Warunkiem koniecznym jest złożenie wniosku i przejście jego pozytywnej weryfikacji.

Do pobrania:
Wzór wniosku o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych PDF, doc