Niedziela, 25 luty. Imieniny Wiktora i Cezarego.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Ogłoszenie zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska z dnia 5 października 2022 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Koniński

Na podstawie art. 30, 39 ust. 1, 40, 41,42 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o:

  • przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko,
  • możliwości zapoznania się z projektami ww. dokumentów oraz stanowiskiem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (znak: WOO-III.411.311.2022.PW.1 z dnia 23.08.2022 r.) oraz Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (znak: DN-NS.9011.918.2022 z dnia 3 sierpnia 2022 r.) w sprawie uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030”,
  • możliwości składania uwag i wniosków w terminie od dnia 07.10.2022 r. do 28.10.2022 r. (włącznie) w trybie i na zasadach określonych w dziale III, rozdział 3 art. 39-43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.).

Miejsce udostępnienia dokumentacji:

Projekt „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030” wraz z Prognozą oddziaływania  na środowisko oraz stanowiskami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dostępne są również w wersji papierowej w siedzibie Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska, ul. płk. Witolda Sztarka 1, 62-500 Konin oraz do pobrania pod poniższymi linkami:

https://aglomeracjakoninska.org/wp-content/uploads/2022/09/PROJEKT_Strategia-Aglomeracji-Koninskiej-.pdf

https://aglomeracjakoninska.org/wp-content/uploads/2022/09/Prognoza-oddzialywania-na-srodowisko-Strategii-Rozwoju-Ponadlokalnego-Aglomeracji-Koninskiej-2030.pdf

Składanie uwag i wniosków 

Uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 ww. ustawy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (na adres aglomeracjakoninska@gmail.com) bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. 

Termin składania uwag i wniosków od 07.10.2022 r. do 28.10.2022 r. (włącznie).

Formularz zgłaszania uwag - https://aglomeracjakoninska.org/wp-content/uploads/2022/09/Formularz-zglaszania-uwag-do-Strategii-Rozwoju-Ponadlokalnego-Aglomeracji-Koninskiej-2030.doc

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2022, poz. 1029 ze zm.) uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.